Draai uw tablet naar landscape modus voor de beste ervaring.

Draai uw mobiel naar portret modus voor de beste ervaring!

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de algemene voorwaarden/huisregels van de praktijk.

Openingstijden praktijk en het maken van een afspraak:

De praktijk is op maandag van 8:00 uur t/m 20:00u geopend. Van dinsdag t/m vrijdag is de praktijk van 8.00 uur t/m 17.00 uur geopend. Wij werken uitsluitend volgens afspraak.

Communicatie:

Als u zich bij ons aanmeldt als patiënt op verwijzing gaat u ermee akkoord dat wij per mail of post met uw tandarts of verwijzer communiceren over onze klinische bevindingen. Als u uw e- mailadres en/ of telefoonnummer aan De Tandentent kenbaar maakt, mogen wij deze gebruiken voor de herinneringen en andere correspondentie.

Afspraakherinnering:

Wij herinneren u graag aan uw afspraak via mail of SMS. Daarom is van belang dat uw gegevens up to date blijven. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om veranderingen in uw gegevens (adres, zorgverzekering, telefoon, email,…) door te geven. Wij vragen u dan ook ons onverwijld te informeren als deze informatie wijzigt. Let op! Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst. U blijft er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u op uw afspraak verschijnt en het niet ontvangen van een herinnering is nooit een geldige reden tot verzuim.

Pijnklachten/spoedgevallen:

Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij tijd in onze agenda gereserveerd. Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval wordt u nog dezelfde dag geholpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet altijd garanderen. Buiten onze openingstijden kan u contact opnemen de spoeddienst Dental 365 op het nummer 070 200 73 22

Voogdij:

Geschillen in de voogdij zijn vervelend voor alle partijen. Vooropgesteld zijn we van mening dat de kinderen hiervan nooit de dupe mogen zijn. Wij behouden ons het recht om ons te distantiëren bij geschillen tussen ouders wanneer wij als tussenpersoon voor communicatie worden gebruikt. Tevens blokkeren wij alle inhoudelijke communicatie totdat wij officiële documentatie hebben mogen ontvangen waarin staat dat deze persoon een rechtsgeldige vertegenwoordiger is.

Behandelingen:

Behandelingen zullen ten alle tijde met u worden besproken voordat deze plaatsvinden. Indien u vragen of opmerkingen heeft horen wij dit graag voor aanvang zodat alles duidelijk is en er geen verwarring ontstaat. Voorafgaand aan iedere tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van €250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door De Tandentent (Orthodontie) uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de te verwachten materiaal- en techniekkosten. De materiaal- en techniekkosten kunnen niet meer dan een inschatting zijn, omdat De Tandentent (Orthodontie) daarvoor afhankelijk is van derden. Wij vragen u deze goed door te nemen en te ondertekenen opdat u op de hoogte bent gesteld van de voorziene kosten. Alleen indien een patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger akkoord is gegaan met een begroting zullen wij overgaan tot behandelen. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is, dan is De Tandentent (Orthodontie) niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is –
voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken.

Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.

De patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger is gehouden alle gegevens en bescheiden die De Tandentent naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Tandentent ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. De Tandentent legt op verzoek van de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

De tandarts kan uitlopen:

Wanneer een patiënt belt, is aan de telefoon niet altijd goed in te schatten wat de juiste oplossing is. Binnen de tandentent behandelen we met grote regelmaat jonge, angstige kinderen waarvoor altijd extra tijd is ingepland. Gelet op de onze patiënten populatie kan het voorkomen dat een behandeling minder vlot verloopt dan verwacht. Hierdoor gebeurt het wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij rekenen hierbij op uw begrip en trachten u zo goed als mogelijk een inschatting te geven van de uitloop.

Verzuimen van afspraken:

Onder verzuimen van afspraken wordt verstaan:

  • Laattijdig afmelden van een gemaakte afspraak: Indien u niet in staat bent uw afspraak na te komen, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch (u dient een bericht na te laten op het antwoordapparaat bij geen gehoor), per mail (receptie@tandentent.nl) of via het contactformulier op de website. Indien u niet tijdig (24 uur van te voren) uw afspraak afzegt dan zal deze in rekening worden gebracht. Afspraken op maandag dienen uiterlijk de vrijdag ervoor voor 9.00u te zijn afgemeld.
  • Te laat verschijnen op een afspraak: Hierbij loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. De verloren tijd kan in rekening worden gebracht.
  • Niet komen opdagen op een afspraak: De verloren tijd zal in rekening worden gebracht.

De praktijk hanteert een vast tarief dat is vastgesteld op €1,5 per minuut. De rekening is dus afhankelijk van de tijd die verloren gaat. Indien u 3 maal niet op uw afspraak komt of te laat afbelt, zullen wij ons genoodzaakt zien u uit ons bestand uit te schrijven.

Rekeningen/betalingen:

  1. De rekening voor tandheelkundige zorg voor jeugdigen (jonger dan 18 jaar) valt wel binnen de basisverzekering. Dat wil zeggen dat de kosten worden vergoed. De Tandentent zal de nota versturen naar Infomedics. Infomedics zal vervolgens de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar.
  2. De rekening voor tandheelkundige zorg met betrekking tot orthodontie (F-codes) en voor volwassenen (ouder dan 18 jaar) valt niet binnen de basisverzekering. Dit wil zeggen dat alle kosten voor rekening zijn van de patiënt, tenzij een patiënt aanvullend is verzekerd voor orthodontie. Wij verwijzen u naar uw zorgverzekeraar om de juiste polis aan te gaan hiervoor.
  • U bent NIET aanvullend verzekerd voor orthodontie: U voldoet de rekening direct na uw
    tandartsbezoek in de praktijk. Bij de balie kan u contant of per pin betalen. Indien een behandelplan van meer dan €250 wordt ingepland dient u een voorschot te betalen van 50% van de begrote kosten. Dit voorschot kan u per bankoverschrijving, contant of per pin voldoen. Voorschotten dienen minimaal 2 dagen voor de behandeldag te zijn voldaan. Het restbedrag voldoet u gelijk na de desbetreffende afspraak bij de balie.
  • U bent WEL aanvullend verzekerd voor orthodontie: U ontvangt uw rekening van Infomedics. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen. Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur). Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

U blijft er zelf verantwoordelijk voor dat uw rekening wordt betaald en ook of u zich wel of niet wilt verzekeren voor tandheelkundige hulp. Ook blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor het verstrekken of corrigeren van uw verzekeringsinformatie of problematiek bij het voldoen van betalingen. Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u geen verrassingen te wachten staan.

Bij niet tijdig betalen, schakelen wij een incassobureau in. De extra kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de patiënt. Bij niet tijdig betalen, halen wij alle komende afspraken uit de agenda, op dat moment kunnen er geen nieuwe afspraken gemaakt worden.

Als u in de schuldsanering zit, onder bewind en/of curatele bent gesteld dan ontvangen wij graag een kopie van de officiële beschikking alvorens wij nota’s naar uw hulpinstantie versturen. Indien wij deze informatie niet ontvangen bent u zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Middels inschrijving in onze praktijk gaat u ermee akkoord om ons zelf in te lichten of u wel of niet onder bewindvoering loopt. Indien u onder bewind en/of curatele bent gesteld na uw inschrijving gaat u er mee akkoord dat u ons inlicht alvorens een behandeling te ondergaan.

Uw persoonlijke eigendommen:

Waak zelf over uw eigendommen. De Tandentent is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen.

Taal/Tolk:

Indien u de Nederlandse taal niet goed beheerst kunnen wij u binnen de praktijk ook in het Engels te woord staan. Beheerst u geen van bovengenoemde talen adviseren wij u een tolk mee te nemen.

(Video)bewaking:

Wij leggen alle handelingen en behandelingen met camera’s vast middels videobewaking voor uw en onze veiligheid. In geval van een incident (bijvoorbeeld bij diefstal) worden beeldopnames opgeslagen. Opgeslagen beeldopnames worden bewaard totdat het incident is afgehandeld. Beeldopnames die niet binnen 3 weken zijn opgeslagen worden automatisch en definitief gewist. In onze wachtruimte hangt een informatiebord dat wij gebruik maken van camera’s.

Klachten:

De Tandentent doet zijn uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Heeft u toch een klacht? Laat ons dat dan weten. Wij zullen ons best doen om uw klacht zorgvuldig met u te bespreken. Mogelijk is er sprake van
een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Het is ons streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen. Volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is een zorgverlener verplicht een klachtregeling aan te bieden waar u terecht kunt met uw klacht. Deze klachtenregeling is ondergebracht bij de KNMT.

Kindertandarts Den Haag
Kindertandarts Den Haag

Openingstijden

Maandag 08:00 - 20:00

Dinsdag 08:00 - 17:00

Woensdag 08:00 - 17:00

Donderdag 08:00 - 17:00

Vrijdag 08:00 - 17:00

Ontdekken

Uw kind is van harte welkom bij de Tandentent. Dankzij onze unieke formule, volledig gericht op kids, is het vanaf nu een feestje om naar de tandarts te gaan!

Ontdekken

Veelgestelde vragen aan de kindertandarts in Den Haag

Wanneer moet je beginnen met fluoridetandpasta?

Poets de tanden één keer per dag met fluoride- peutertandpasta zodra de eerste tandjes zijn door- gebroken. De hoeveelheid fluoride in fluoridepeutertandpasta is aangepast aan het gebruik door kleine kinderen. Poets de tanden van kinderen van twee tot en met vier jaar twee keer per dag met deze tandpasta. Het kan geen kwaad als kinderen bij het poetsen tandpasta doorslikken. Ga vanaf vijfjarige leeftijd gewone fluoridetandpasta voor volwassenen gebruiken. In de aanbevolen dosering treden geen bijwerkingen op. Internationaal wordt fluoride sterk aanbevolen om tandcariës te voorkomen.

Tip: poets bij kinderen tot tien jaar ten minste eenmaal per dag na. Oudere kinderen
kunnen meestal zelfstandig poetsen.

Vanaf wanneer ga ik best met mijn kind naar de tandarts?

Neem je kind als het eerste tandje doorbreekt mee naar de mondzorg- praktijk. De tandarts of mond hygiënist legt uit hoe je het kindergebit het beste kunt verzorgen. Ook leer je al vroeg de juiste voedings- en poetsgewoonten voor je kind. Als je kind op jonge leeftijd in de mondzorgprakijk komt, krijg het voldoende gelegenheid te wennen en raakt het vertrouwd met de omgeving en de medewerkers. Je behandelaar geeft aan wanneer je kind weer in de praktijk moet terug komen.

Wanneer stop ik met de fopspeen?

Zuigen is een natuurlijke en instinctmatige behoefte van een baby. Kinderen zuigen graag op hun duim of speen maar na een maand of twaalf wordt die zuigbehoefte minder en krijgen kinderen vaker de speen van hun ouders als troost of uit gewoonte. Dat is het moment waarop je kunt gaan beginnen met afbouwen! Hoe langer je met afbouwen wacht, hoe moeilijker het wordt. Als de blijvende snijtanden doorbreken, kan het zuigen de boventanden en de kaak naar voren duwen. Duimt je baby? Geef dan liever een dental speen. Een kind stopt zijn duim sneller en vaker in de mond. Een speen kun je makkelijk weghalen. Daarom is speenzuigen meestal ook makkelijker af te leren. Leer sowieso het duim- of speenzuigen zo vroeg mogelijk af, maar in ieder geval vóór het doorbreken van het blijvend gebit.

Wat kan ik als ouder doen om mijn kind voor te bereiden op een tandartsbezoek?

Vertel dat uw kind naar de tandarts mag. Leg uit wat daar allemaal te zien is, zoals een mooie stoel, een grote lamp, een kleine tandenspiegel. Zeg er ook bij dat uw kind misschien even op die stoel mag zitten. Vertel dat de tandarts deze of de volgende keer ook even in zijn of haar mond wil kijken, net zoals bij u zelf. Een kind kunt u best op het tandartsbezoek voorbereiden door daar op een begrijpelijke manier over te vertellen. Kies het niveau dat bij de leeftijd van uw kind past. Vertel niet te veel details, maar bied vooral een gevoel van veiligheid en probeer nieuwsgierigheid op te wekken. Begin niet over behandelingen, bij een kind jonger dan vier jaar. Vertel uw tandarts bij de controle wat uw kind al weet, bijvoorbeeld over tandenpoetsen.

Hoe kan ik het best de tanden van mijn kind poetsen?

Leg je kind bijvoorbeeld op het aankleedkussen, op bed of neem hem op schoot als je de tanden poetst. Zorg dat je het hoofd steunt en goed in de mond kunt kijken. Is je kind al groter? Ga dan schuin achter hem staan of zien en draai zijn hoofd naar het licht. Zet de tandenborstel recht op de tanden. Poets zachtjes en maak korte horizontale bewegingen. Dan poets je de schadelijke tandplak weg. Je kunt ook een elektrische tandenborstel voor kinderen gebruiken. Poets in een vaste volgorde en volgens de 3 B’s: Binnenkant, Buitenkant en Bovenkant. Poets altijd de rand van het tandvlees mee.

Waarom naar een kindertandarts?

Bij De Tandentent staat uw kind in het middelpunt. Onze praktijk is helemaal gericht op kindvriendelijke tandheelkunde. We proberen de ons te verplaatsen in de belevingswereld van uw kind. Onze praktijk is op een speelse en kleurrijke manier ingericht.

Zitten er kosten verbonden aan de kindertandarts?

Alle tandheelkundige behandelingen bij kinderen tot 18 jaar worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Er zitten dus geen kosten verbonden aan de kindertandarts.

Wat zijn veel voorkomende gebitsproblemen bij kinderen?

Caries (ook wel een gaatje genoemd) en tanderosie (beschadiging aan het glazuur) zijn de meest voorkomende gebitsproblemen in het melkgebit. Daarnaast kunnen er ook andere gebitproblemen zijn die minder vaak voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan glazuurontwikkelingstoornissen (kaaskiezen).

Wat zijn kaaskiezen?

Dat zijn kiezen waarvan de beschermende glazuurlaag niet of niet goed is ontwikkeld. Ze hebben gedeeltelijk of geheel een kaaskleur (wit-crème tot geel-bruin) en kunnen er ook wat bobbelig uitzien. Ze zijn gevoeliger dan andere kiezen, omdat de buitenste laag zwakker is. Kaaskiezen komen zowel voor in het melkgebit als in het blijvend gebit.

Wat is de invloed van eten en drinken op mijn gebit?

In vrijwel al ons eten en drinken zitten suikers en zetmeel. Tandplak bestaat uit bacteriën en producten van bacteriën. Die zetten suikers en zetmeel in de mond om in zuren. Die zuren veroorzaken gaatjes in uw gebit. Suikers worden aan veel voedingsmiddelen toegevoegd, bijvoorbeeld aan snoep, koek en frisdrank. Maar er zitten ook van nature suikers in producten, bijvoorbeeld in fruit. Zetmeel zit in aardappels, pasta’s, brood, crackers en peulvruchten. Als u vaak voedingsmiddelen gebruikt waarin suiker en zetmeel zitten, loopt u een groter risico op gaatjes in uw tanden en kiezen.